ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ- Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Οι Σιελογόνοι  Αδένες (παρωτίδες, υπογνάθιοι, υπογλώσσιοι και ελάσσονες  αδένες)  είναι όργανα υπεύθυνα   για   την  παραγωγή   σιέλου   (σάλιου). Το σάλιο διευκολύνει την προετοιµασία της τροφής,  την κατάποση και την πέψη. Επιπλέον, δίνει υγρασία στη στοµατική κοιλότητα και προστα- τεύει τα δόντια. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που επηρεάζουν τόσο την παραγωγή του σάλιου, όσο και την έκκρισή του από τους αδένες.

Τα συνήθη συµπτώµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία των σιελογόνων αδένων είναι:

  • ∆ιόγκωση του αδένα (παροδική ή µόνιµη), σταδιακή ή αµέσως µετά από γεύµα
  •  Ξηροστοµία
  • Έντονη παραγωγή σιέλου (σιελόρροια)

ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ Α∆ΕΝΩΝ

Στο Iατρείο Σιελογόνων  Αδένων µπορούν να αντιµετωπιστούν από οµάδα εξειδικευµένων Ωτορινολαρυγγολόγων όλα τα νοσήµατα των σιελογόνων αδένων  παρέχοντας δυνατότητα θεραπείας  στο πλαίσιο της «ελάχιστα επεµβατικής χειρουργικής».

Με την χρήση Ειδικών Ηµιεύκαµπτων Ενδοσκοπίων είναι δυνατό µε τοπική αναισθησία και υπό άµεση όραση ο έλεγχος του συστήµατος των εκφορητικών πόρων των σιελογόνων αδένων και η αντιµετώπιση στον ίδιο χρόνο αποφεύγοντας επεµβάσεις ολικής ή µερικής αφαίρεσης των αδένων (Σιαλενδοσκόπηση).

Η συντριπτική πλειοψηφία των παθήσεων των µεγάλων σιελογόνων αδένων που διερευνάται και αντιµετωπίζεται µε σιαλενδοσκόπηση σχετίζεται µε:

  • Λιθίαση  σιελογόνων  αδένων Αποφρακτικές καταστάσεις χωρίς παρουσία λίθου (στενώσεις, χρόνιες φλεγµονές).
  • Αυτοάνοσα νοσήµατα (π.χ. σύνδροµο Sjogren, νόσος Mikulitz, σαρκοείδωση).
  • Υποτροπιάζουσα νεανική παρωτίτιδα (πολλαπλά επεισόδια επώδυνης διόγκωσης παρωτίδων σε παιδιά µικρής ηλικίας).

Προβλήµατα έντονης  παραγωγής  σιέλου  (σιελόρ- ροιας) σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς (λόγω νόσου Parkinson, αγγειακού ή εγκεφαλικού επεισοδίου, εγκεφαλικής παράλυσης) αντιµετωπίζονται µε έγχυση BOTOX ή χειρουργικά.

 LASER ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

Το Ιατρείο Σιελογόνων  Αδένων της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης παρέχει για πρώτη φορά στον Βορειοελλαδικό χώρο, την δυνατότητα αντιµετώπισης της σιελολιθίασης και µε τη µέθοδο της Ενδοαυλικής LASER λιθοτριψίας.

ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ Α∆ΕΝΩΝ

Συνήθως  ανευρίσκονται στην παρωτίδα  και είναι καλοήθεις. Εξειδικευµένοι ιατροί τους αντιµετωπί- ζουν µε αφαίρεση σε υγιή όρια µε διατήρηση κατά το δυνατόν  του  υπολοίπου  αδένα   µε  τις  τεχνικές της µερικής παρωτιδεκτοµής και εξωκαψικής αφαί- ρεσης  (Extracapsullar Dissection).  Η προστασία του προσωπικού νεύρου κατά την διάρκεια της επέµ- βασης  ελέγχεται µε διαρκή νευροπαρακολούθηση (Neuromonitoring).

Σε κακοήθεις όγκους αφαιρείται πλήρως ο αδένας και πραγµατοποιείται, όπου χρειάζεται, ταυτόχρονος λεµφαδενικός καθαρισµός του τραχήλου.

Υπεύθυνη Ιατρός: ΕυαγγελίαΤσακιροπούλου, MSc, PhD, Ωτορινολαρυγγολόγος

 Πληροφορίες - Ραντεβού: 2310 372 600

 

 

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.