fbpx
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  210 4582200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501

Επέμβαση Latarjet

Του Αχιλλέα Μπουτσιάδη Βιοκλινική Αθηνών

Μια ιδιαίτερα αποτελεσµατική θεραπευτική προσέγγιση στην υποτροπιάζουσα πρόσθια αστάθεια του ώµου

Ποια είναι η φυσική ιστορία;

Πρόσθια αστάθεια ή καθ’ έξιν εξάρθρηµα ώµου είναι η παθολογική κατάσταση όπου ο ασθενής εµφανίζει είτε υποτροπιάζοντα εξαρθρήµατα είτε υπεξαρθρήµατα της άρθρωσης.

Συνήθως, το πρώτο εξάρθρηµα του ώµου είναι αποτέλεσµα ενός σηµαντικού τραυµατικού επεισοδίου και η ανάταξή του γίνεται από ιατρικό προσωπικό (Εικόνα 1).

Τα υποτροπιάζοντα (2ο, 3ο ή και περισσότερα) εξαρθρήµατα γίνονται συνήθως ακόµη και µε µικρότερης βίας τραυµατισµούς. Τελικά, οι ασθενείς αναφέρουν εξαρθρήµατα έπειτα από µια απλή ή απότοµη κίνηση και συνακόλουθη ανάταξη που µπορεί να γίνεται από τους ίδιους. Το αίσθηµα της αστάθειας για αρκετούς είναι καθηµερινό φαινόµενο, που µπορεί να περιορίσει δραστικά την καθηµερινότητά τους ή την άθληση.

Οι παράγοντες που προδιαθέτουν σε συνεχείς υποτροπές των εξαρθρηµάτων είναι κυρίως η ηλικία, το επίπεδο και το είδος της αθλητικής δραστηριότητας, οι ανατοµικές παραλλαγές του κάθε ασθενούς και πολλές φορές η ποιότητα των ιστών του.

Ποιες είναι οι προοδευτικά επιδεινούµενες βλάβες;

Το πρώτο τραυµατικό εξάρθρηµα του ώµου έχει συνήθως ως αποτέλεσµα 2 τύπου βλάβες:

Την αποκόλληση του πρόσθιου επιχείλιου χόνδρου από την ωµογλήνη (βλάβη Bankart) (Εικόνα 2α).

Το συµπιεστικό κάταγµα του οπίσθιου τµήµατος της βραχιονίου κεφαλής κατά την πρόσκρουσή της µε το πρόσθιο τµήµα της  ωµογλήνης (βλάβη Hill-Sachs) (Εικόνα 2β).

Η υποτροπή των εξαρθρηµάτων σε έναν ασθενή οδηγεί συνήθως σε:     
Προοδευτική οστική απώλεια του πρόσθιου χείλους της  ωµογλήνης (0στικό έλλειµµα ωµογλήνης) (Εικόνα 3)           

     

Επιδείνωση της οστικής βλάβης του βραχιονίου, της βλάβης Hills-Sachs, δηλαδή       

Αλλοίωση-εκφύλιση της ποιότητας των ιστών στο πρόσθιο χείλος της ωµογλήνης (του πρόσθιου επιχείλιου χόνδρου, των συνδέσµων και των τενόντων της περιοχής).

Η δηµιουργία οστικού ελλείµµατος στην πρόσθια επιφάνεια της ωµογλήνης αποτελεί και τον σηµαντικότερο παράγοντα υποτροπής ενός εξαρθρήµατος ή αποτυχίας µιας επέµβασης µαλακών µορίων (επέµβασης Bankart). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποτυχία µιας αρθροσκοπικής επέµβασης Βankart µπορεί να φτάσει και το 45%.

Τι είναι η επέµβαση Latarjet και ποιες είναι οι βασικές αρχές της;

Επέµβαση Latarjet ονοµάζεται η οστεοτοµία και µεταφορά της κορακοειδούς απόφυσης του ώµου µαζί µε τους συνυπάρχοντες τένοντες στο πρόσθιο χείλος της ωµογλήνης διαµέσου του υποπλατίου µυός (Εικόνα 4).

Σε περιπτώσεις υποτροπιάζουσας αστάθειας του ώµου µε οστικό έλλειµµα και ιστορικό πολλαπλών εξαρθρηµάτων (>3-4) οι στόχοι είναι συνήθως δύο:

Η τοποθέτηση ενός οστικού µοσχεύµατος στην πρόσθια επιφάνεια της ωµογλήνης.

Η αύξηση της δυναµικής σταθερότητας της άρθρωσης.

Στην περίπτωση της επέµβασης Latarjet (Εικόνα 4β):

Το οστικό έλλειµµα διορθώνεται µε την κορακοειδή απόφυση.

Η δυναµική σταθερότητα ενισχύεται µε τη «δυναµική αλληλεπίδραση» του τένοντα του υποπλατίου µε τους τένοντες της κορακοειδούς (κοινός τένοντας του κορακοβραχιόνιου και της βραχείας κεφαλής του δικεφάλου).

Η βλάβη Bankart «διορθώνεται» µε τη συρραφή του κορακοακρωµιακού συνδέσµου.

Το οστικό µόσχευµα που µεταφέρεται διατηρεί σε µεγάλο βαθµό την αγγείωσή του.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι στην επέµβαση Latarjet «οι µηχανισµοί µπλοκαρίσµατος» της άρθρωσης του ώµου είναι τρεις (tripleblockingmechanism), εξασφαλίζοντας γρηγορότερη αποκατάσταση και υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Γιατί Latarjet στη ΒιοΚλινική Αθηνών;

∆ιότι το ποσοστό υποτροπής ενός εξαρθρήµατος δεν ξεπερνά το 1%.

 Γιατί η αποκατάσταση είναι γρηγορότερη και ασφαλέστερη (Εικόνα 5).

∆ιότι εκτός από τη «Γαλλική Σχολή», που είναι και βασικός υποστηρικτής της τεχνικής, η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα υποστηρίζει πλέον την ανωτερότητά της. Ενδεικτικά έχουν δηµοσιευτεί 889 µελέτες σχετικά µε την τεχνική.

Γιατί η οµάδα µας, µε την εµπειρία του κ. Μπουτσιάδη και σε συνεργασία µε εξειδικευµένους ορθοπαιδικούς από τη Γαλλία, έχει δηµοσιεύσει καλύτερα αποτελέσµατα µε τη χρήση ειδικού οδηγού (Εικόνα 6)1.

Η πλήρης επανένταξη του αθλητή ή του ασθενούς υψηλών απαιτήσεων είναι ο βασικός µας στόχος

 

1.Can a DrillGuideImprove the CoracoidGraftPlacementDuring the LatarjetProcedure? A Prospective Comparative StudyWith the FreehandTechnique.
Barth J, Boutsiadis A, Neyton L, Lafosse L, Walch G.
Orthop J SportsMed. 2017 Oct 20;5(10):2325967117734218.

 

Αχιλλέας Μπουτσιάδης, MD, Ph.D
Χειρουργός Ώµου και Γόνατος,
Επιστηµονικός Συνεργάτης ΒιοΚλινικής Αθηνών,
Συνεργάτης έρευνας Centre Ostéo-Articulaire des Cèdres, Grenoble, France,
Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ώµου (SECEC)

2019-01-08T17:58:53+00:00