fbpx
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  210 4582200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501

Το Ογκολογικό Συμβούλιο της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Καρκίνος δεν σηµαίνει πια το ίδιο µε αυτό που σήµαινε µόλις πριν από 10 χρόνια. Έχει αποδειχθεί ότι ο καρκίνος κάθε οργάνου – όπως των πνευµόνων, της µήτρας, του µαστού, των ωοθηκών, του ήπατος, του πεπτικού σωλήνα, του εγκεφάλου κ.λπ.- είναι νόσηµα ετερογενές. Γι’ αυτό και ταξινοµείται σε υποκατηγορίες, που εµφανίζουν διαφορετικό ιστολογικό τύπο, γονιδιακή σφραγίδα, απεικονιστικά χαρακτηριστικά και το κυριότερο διαφορετική θεραπευτική αντιµετώπιση, θεραπευτική ανταπόκριση και εποµένως, συχνά, πολύ διαφορετική πρόγνωση. Όλα αυτά οδηγούν στο γεγονός ότι η σύγχρονη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του καρκίνου είναι πολύπλευρη και εξειδικευµένη ώστε να απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικών

Τι είναι το Ογκολογικό Συµβούλιο

Το Ογκολογικό Συµβούλιο (ΟΣ) ασχολείται ακριβώς µε τη συστηµατική µελέτη και τη θεραπευτική αντιµετώπιση ογκολογικών αρρώστων για µια αξιόπιστη και σύµφωνη µε τις σύγχρονες απόψεις επίλυση των προβληµάτων τους. 

Η µελέτη των αρρώστων αφορά τη διάγνωση του καρκίνου και την εκτίµηση της έκτασής του, η δε αντιµετώπισή τους, την επιλογή της θεραπείας, τη στενή παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος ή των επιπλοκών της, αλλά και την τροποποίηση της θεραπείας, αν χρειαστεί. Το ΟΣ αποτελείται από γιατρούς συναφών µε τα νεοπλάσµατα ειδικοτήτων, ώστε να οδηγεί στη χωρίς καθυστέρηση επιλογή της απλούστερης, ασφαλέστερης και αποτελεσµατικότερης µεθόδου -ή συνδυασµού µεθόδων- τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπευτική αντιµετώπιση του καρκίνου.

Και στους δύο αυτούς τοµείς υπάρχει συνεχής εξέλιξη, που τελευταία -πολύ πρόσφατα µάλιστα- έγινε καταιγιστική.

Στη διάγνωση έχουν αναπτυχθεί εργαστηριακές και απεικονιστικές µέθοδοι µεγάλης αξιοπιστίας που δεν ταλαιπωρούν τον ασθενή.

Εργαστηριακές µέθοδοι

Βιοχηµικές αναλύσεις αίµατος για την ανίχνευση δεικτών ενδεικτικών της ύπαρξης καρκίνουκυτταρολογικές εξετάσεις φυσιολογικών ή και παθολογικών εκκριµάτων, επιχρισµάτων ή υλικών αναρροφήσεων για τον αποκλεισµό ή για την επιβεβαίωση της ανάπτυξης καρκίνου. 

Μοριακές αναλύσεις υλικών βιοψίας για την ταυτοποίηση του τύπου του νεοπλάσµατος (αναγνώριση παθολογικών -µεταλλαγµένων γονιδίων), ώστε να επιλεγεί για τον συγκεκριµένο τύπο η ειδική «στοχευµένη» θεραπεία του.

Απεικονιστικές µέθοδοι

Στην απεικόνιση, οι γνωστές µέθοδοι της υπερηχοτοµογραφίας, της αξονικής και µαγνητικής τοµογραφίας και πιο πρόσφατα ο συνδυασµός τους µε την ποζιτρονιακή τοµογραφία (PET) έχουν εξελιχθεί σε τέτοιον βαθµό ώστε να δείχνουν όχι µόνο πώς φαίνεται, αλλά και πώς λειτουργεί ένα όργανο. Με άλλα λόγια, απεικονίζουν µεταβολές της ανατοµικής και διαταραχές της φυσιολογίας των οργάνων που πάσχουν, µε τέτοια αξιοπιστία που επιτρέπει την εξαγωγή πολύ σηµαντικών συµπερασµάτων για την ύπαρξη και την έκταση του καρκίνου, που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και τον τρόπο αντιµετώπισής του.

Η εξέλιξη των παραπάνω µεθόδων επιτρέπει ακόµα πιο εξειδικευµένες εφαρµογές -σε συνδυασµό, µάλιστα, και µε την ανάπτυξη ειδικών σκιαγραφικών µέσων-, ώστε να παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες όχι µόνο για την ύπαρξη, αλλά και το είδος του νεοπλάσµατος. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να είναι τόσο σηµαντικές ώστε σε ορισµένα νεοπλάσµατα, όπως ο καρκίνος του ήπατος, να µην χρειάζεται συχνά ούτε καν βιοψία για την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας.

Παράλληλα σύγχρονες ενδοσκοπικές µέθοδοι απεικόνισης δίνουν τη δυνατότητα άµεσης παρατήρησης και βιοψίας οργάνων σε δύσκολες, αποµακρυσµένες και καλά προφυλαγµένες περιοχές του σώµατος, όπως οι πνεύµονες, ο εντερικός σωλήνας και η περιτοναϊκή κοιλότητα.

Στη θεραπεία, πρόσφατες και επαναστατικές θεραπείες ορισµένων από τους συνηθέστερους καρκίνους -όπως του µαστού, του πνεύµονα και το µελάνωµα- εµφανίζουν εξαιρετικά αποτελέσµατα, γιατί, όπως ήδη αναφέρθηκε, εκµεταλλεύονται (στοχεύουν) συγκεκριµένα µονοπάτια ανάπτυξης όγκων. Τα µονοπάτια αυτά έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν στην ανάπτυξη καρκίνου και καθορίζονται από γονιδιακές ανωµαλίες (συνήθως αποτέλεσµα µεταλλάξεων) που παρατηρούνται συχνά στα νεοπλάσµατα αυτά. Η εφαρµογή όµως των θεραπευτικών αυτών µεθόδων προϋποθέτει εργαστηριακές εξετάσεις µοριακής ανάλυσης που θα αναδείξουν την ύπαρξη των µεταλλαγµένων αυτών γονιδίων (ογκογονιδίων).

Παράλληλα, όµως, µε τις εξελίξεις αυτές στον τοµέα της στοχευµένης θεραπείας του καρκίνου, η θεραπευτική ογκολογία έχει στη διάθεσή της πολύ εξελιγµένα σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά µηχανήµατα που καταστρέφουν τον όγκο αποτελεσµατικά και µε µεγάλη ακρίβεια, αφήνοντας ανέπαφους τους γύρω ιστούς.

Τέλος, στην αντιµετώπιση του καρκίνου ήταν και παραµένει ως κατ’ εξοχήν θεραπευτική µέθοδος η χειρουργική αφαίρεση του όγκου, όταν είναι ενδεδειγµένη. Και εδώ αναπτύχθηκαν σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, όπως oι λιγότερο αιµατηρές ενδοσκοπικές προσπελάσεις, αλλά και άλλες ελάχιστα τραυµατικές παρεµβάσεις που γίνονται µε τη βοήθεια της αγγειογραφίας, της αξονικής ή της µαγνητικής τοµογραφίας ή και των υπερήχων. Οι παρεµβάσεις αυτές είναι διαθέσιµες επιλεκτικά κατά περίπτωση.

Γιατί είναι απαραίτητο το Ογκολογικό Συµβούλιο

Από όλα αυτά, λοιπόν, τι; Τι πρώτα, τι µετά; Είναι ερωτήµατα που συχνά προκύπτουν στην εξατοµικευµένη θεραπεία του καρκίνου, που είναι η προϋπόθεση της σύγχρονης αντιµετώπισής του. Λέγεται δε εξατοµικευµένη γιατί σχεδιάζεται για τον συγκεκριµένο ασθενή και στηρίζεται σ’ όλα αυτά που αναφέρθηκαν ήδη. Εποµένως, γίνεται φανερό, το µέγα αυτό φάσµα των δυνατοτήτων της ιατρικής σήµερα, που ανακεφαλαιώνοντας αφορά:

  • την απεικονιστική διάγνωση του καρκίνου
  • την ακριβή ιστολογική του ταυτοποίηση
  • τη µοριακή ανάλυση του γονιδιώµατός του
  • την απεικόνιση της έκτασης του νεοπλάσµατος σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ή όχι µεταστάσεων
  • την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιµετώπισης και, τέλος,
  • την (εξίσου σπουδαία) παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος, δεν µπορεί παρά να είναι αντικείµενο και φροντίδα µιας οµάδας εξειδικευµένων γιατρών στον καθένα από τους τοµείς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η ανάγκη, µάλιστα, της οµάδας γίνεται ακόµα πιο απαιτητή αν σκεφτεί κανείς ότι µόνο για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιµετώπισής -το 5ον από τα παραπάνω- πρέπει να συµµετέχουν, για ορισµένους τουλάχιστον καρκίνους, ένας παθολόγος-ογκολόγος, ένας χειρούργος-ογκολόγος, ένας ακτινοθεραπευτής, ένας παθολογοανατόµος, ένας ακτινολόγος και ένας πυρηνικός ιατρός. Αυτοί αποτελούν ένα στοιχειωδώς πλήρες ΟΣ.

Θα ήταν, µάλιστα, ιδεώδες το ΟΣ να διαθέτει περαιτέρω εξειδικευµένους ογκολόγους (χειρούργους και παθολόγους) σε συστήµατα οργάνων, π.χ., πεπτικό, πνεύµονες, µαστός, µαζί µε συναφείς επιστήµονες υγείας, όπως ψυχολόγους, λογοθεραπευτές για νεοπλάσµατα κεφαλής-τραχήλου, διατροφολόγους, που θα εξασφάλιζε την εξειδικευµένη αντιµετώπιση του ασθενούς σε κάθε περίπτωση. Είναι εκεί που θα κερδηθεί το παιχνίδι.

Σήµερα -αναφέρθηκε ήδη αλλά αξίζει να το επαναλάβουµε- οι περισσότεροι καρκίνοι είναι ετερογενή νοσήµατα και γι’ αυτό προσδιορίζονται σε υποκατηγορίες µε διαφορετική θεραπευτική αντιµετώπιση και πρόγνωση που καθορίζονται αξιόπιστα στο ΟΣ.

Το Ογκολογικό Συµβούλιο της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Ένα τέτοιο, πλήρες ΟΣ λειτουργεί αδιάκοπτα στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης κάθε Τρίτη τα τελευταία πέντε χρόνια και έχει καθιερωθεί ως θεσµός.  Ξεκίνησε µε την επίµονη συµµετοχή µιας οµάδας γιατρών της Βιοκλινικής και ευοδώθηκε µε τη στήριξη της ∆ιοίκησης.

Στο ΟΣ της Βιοκλινικής συµµετέχουν γιατροί όλων των συναφών ειδικοτήτων µε µεγάλη πείρα. Μόνιµα µέλη του ΟΣ είναι ιατροί της κλινικής, αλλά και συνεργαζόµενοι γιατροί από άλλες ιδιωτικές και πανεπιστηµιακές κλινικές.

Έχει διεκπεραιώσει µέχρι σήµερα 547 ογκολογικούς ασθενείς, µεταξύ των οποίων 85 µε καρκίνο πνεύµονα, 57 µε καρκίνο µαστού, 90 µε καρκίνο του παγκρέατος, 27 µε καρκίνο του στοµάχου, 45 µε καρκίνο των ωοθηκών, της µήτρας και του αιδοίου, 40 µε καρκίνο του ήπατος, 85 µε καρκίνο του παχέος εντέρου, 17 µε καρκίνο σαρκώµατα κ.ο.κ.

Τα περιστατικά αυτά προφανώς δεν προέρχονται µόνο από τη Βιοκλινική, γιατί στο ΟΣ παρουσιάζονται περιστατικά ιατρών που προσφεύγουν σ’ αυτό για την κατοχύρωση της ενδεδειγµένης αντιµετώπισης του ασθενούς των, παίρνοντας (δωρεάν) την τεκµηριωµένη άποψη ενός πιστοποιηµένου ΟΣ. Άλλωστε, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, η θεραπεία κάθε ογκολογικού περιστατικού πρέπει να καθορίζεται από Ογκολογικό Συµβούλιο, θεσµός που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό.

2018-06-13T16:30:23+00:00